กว่าจะมาเป็น จีกลู

"คิดนอกกรอบ ออกนอกเลน"

**ซีเมนต์สีสำเร็จรูป กลู คืออะไร? **กาวซีเมนต์ยืดหยุ่น กลู สุดยอดอย่างไร?


ซีเมนต์สีสำเร็จรูป กลูมันคือ

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีสีอยู่ในตัว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

มันคือ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับ"ฉาบ"  จะได้งาน ฉาบ งานทาสี งานขัดมันผิว  ไปพร้อมกันในการฉาบเพียง"ครั้งเดียว" จึงทำให้ลัดขั้นตอนลงได้มาก ประหยัดทั้งเวลาและ ค่าใช้จ่าย และผลที่ได้ คือ พื้น/ผนังที่ฉาบด้วยซีเมนต์สี กลู จะมีสีคงอยู่ไปนานเทียบเท่ากับ ความคงทนของ คอนกรีตทั่วไป....เพราะว่า ...มีเม็ดสีฝั่งตัวอยู่ใจนเนื้อคอนกรีตอย่างเสม่ำเสมอ และยึดเกาะอย่างเหนียวแน่นคงทน...ด้วย เคมีภัณฑ์ที่ดี และเข้มข้น

********

 มีส่วนผสมที่สำคัญอยู่ 4 ส่วน

1. ปูนซีเมนต์ชนิดดี

2. วัสดุประสาน

3. เคมีภัณฑ์

4. เม็ดสี เฉดสีต่าง ๆ ในปริมาณแตกต่าง ๆ กันตามรหัสสี


...ทั้ง 4 ส่วน จะผสมผสานกันตามอัตราส่วน ที่ได้ทดลอง วิจัย ตามขั้นตอนของ กลู และได้ทดลองนำไปใช้งานจริงมาแล้วอย่างมั่นใจ จึงนำสินค้าออกสู่ตลาด

...ส่วนที่สำคัญที่สุดของซีเมนต์สี กลู คือ เคมีภัณฑ์ ทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพให้ซีเมนต์สีกลู มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านต่าง ๆซึ่งกลูให้ความสำคัญที่สุด

เพราะว่าเคมีภัณฑ์ คือส่วนที่จะทำให้การยึดเกาะ ระหว่างเม็ดสีกับซีเมนต์ได้อย่างเหนียวแน่นลงตัว

...กลู...มีความหมายว่า ความเหนียวแน่น ยึดเกาะ คล้ายกาว ในภาษาอังกฤษ เขียนว่า Glue ซึ่งหมายถึง กาวที่ใช้ยึดเกาะ

**********


กาวซีเมนต์ยืดหยุ่นกันซึม กลู มันสุดยอดอย่างไร?

ปัญหา"รั่วซึม" ทุกชนิด แก้ไขได้ ...ดีและ..นาน

ปัญหา"แตกร้าว" เชื่อมประสานได้..ดีและ..นาน

ใช้ป้องกัน"การรั่วซึม/แตกร้าว" ทุกเรื่องราว..ได้ดีและ..นาน

***********

มันคือ...ซีเมนต์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะเยื่ยม กันซึมทน คงสภานนาน..

ด้วยคุณสมบัติของ..ซีเมนต์...มันจึงคงสภาพได้นาน

ด้วยคุณสมบัติของ เคมีภัณฑ์ที่ดีที่สุด และในปริมาณที่เข้มข้น...มันจึง 

ยึดเกาะ...ได้ทุกสภาพพื้นที่

ป้องกันการซึมผ่าน...ได้ดีมากและยาวนาน

ยืดหยุ่น...ได้สูงมาก 

มันจึงเป็น ...กาวซีเมนต์ที่

....เป็นสุดยอดแห่งการป้องกันและแก้ไข

....ปัญหา การรั่วซึม ....
ประวัติย่อย

"ดิ้นรน"ออกมา..จากใต้โคลน

วิถี...ทางเดินของ “Glue Colorcement”...วิถีชีวิตของ"นายหิ่งห้อย2508"

วิถี...ทางเดินของ “Glue Colorcement”

High Performance Concretes Glue Colors Cement ซีเมนต์สีสำเร็จรูป กลู